Wójt Gminy Lisia Góra informuje, iż w Urzędzie Gminy można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej adwokata i radcy prawnego. Porady udzielane będą nieodpłatnie w czwartki oraz piątki  w godzinach  8:00 – 12:00,  pokój nr 21  (I piętro).
Nieodpłatna pomoc prawna będzie przysługiwać osobie:
1) której zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny;
3) jest kombatantem lub weteranem;
4) kobiety w ciąży;
5) która nie ukończyła 26 lat;
6) która ukończyła 65 lat;
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.