Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej www.lisiagora.pl


Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Lisia Góra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej www.lisiagora.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.lisiagora.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Lisiej Górze
ul. 1 Maja 7
33-140 Lisia Góra
tel. 146784-678
fax. 146784-249
e-mail: ug@lisiagora.pl
NIP 873-15-23-030
REGON 000537800
Numer jednostki samorządu 121603

Dane do wystawiania faktury:

Gmina Lisia Góra

33-140 Lisia Góra

ul. 1 Maja 7

NIP: 993-06-58-661

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-18

Strona podmiotowa www.lisiagora.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie www.lisiagora.pl, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.


Ułatwienia na stronie podmiotowej www.lisiagora.pl

Strona podmiotowa www.lisiagora.pl posiada następujące ułatwienia:

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Rafał Nowak
e-mail: nowak@lisiagora.pl
Telefon: 146784678

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Częściowo zgodna

 

Copyrights © 2022 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top