Gmina Lisia Góra otrzyma wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Na realizację programu w 2020 r. gminie Lisia Góra została przyznana kwota 36 000 tys. zł., która zostanie rozdysponowana na placówki, które złożyły wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych. Wśród nich znalazły się: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze – 12 000 zł, Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach – 4 000 zł, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu – 12 000 zł, Zespół Szkoły Podstawowej i gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce – 4 000 zł, Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Brzozówce – 4 000 zł.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.