Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

I.                   Podstawa Prawna:

Ø      Art. 50 ust. 1, art. 51, ust. 1, art. 52 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Ø      Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

II.                Wymagane wnioski:

Ø      Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (do pobrania w Urzędzie Gminy Lisia Góra w pokoju nr 6 lub na stronie internetowej www.lisiagora.pl).   pobierz   >>tutaj<<

III.             Wymagane załączniki:

Ø      Kopia aktualnej mapy zasadniczej do celów opiniodawczych (w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej) w skali 1:1000 lub 1:500, w przypadku inwestycji liniowych 1:2000 – 2 egz.; w razie inwestycji połączonej z podziałem nieruchomości – wstępny projekt podziału działki na bazie mapy do celów opiniodawczych w skali 1:1000 opracowany przez uprawnionego geodetę – 1 egz.

Ø      Kopia mapy jak wyżej z graficznym naniesieniem wstępnego zagospodarowania terenu – 1 egz.

Ø      Kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000 – 1 egz.

Ø      Umowy na dostawy lub wstępne zapewnienie dostawy mediów.

W razie potrzeby:

Ø Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 1 egz.

Ø      Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

IV.              Dokumenty do wglądu

Ø      w razie potrzeby akty notarialne lub kopia wypisu z ksiąg wieczystych potwierdzające dostęp działki (działek) do drogi publicznej bądź aktualizujące dane dotyczące właściciela działki (działek).

V.                 Opłaty

Ø      brak

VI.              Termin załatwienia sprawy

Ø      Nie określa się (w zależności od czasu niezbędnego do uzyskania wymaganych uzgodnień).

VII.           Miejsce załatwienia sprawy

Ø      Urząd Gminy Lisia Góra, Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 5, Tel. 014 6784-347 wew. 123

VIII.        Godziny pracy

Ø      Pn. 8.00-17.00, Wt. 7.30-15.30, Śr. 7.30-15.30, Cz. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.30

IX.              Jednostka odpowiedzialna

Ø      Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji,

Ø      Osoba odpowiedzialna: Teresa Szczupał

Ø      e-mail: szczupal@lisiagora.pl

X.                 Tryb odwoławczy

Ø      Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI.              Opłaty za odwołanie

Ø      brak

XII.           Uwagi

Ø      Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagana jest w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ø      Przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top