Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

I.                   Podstawa Prawna:

Ø      Art. 59 ust 1, art. 60 ust. 1, art. 61, 63, 64, 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Ø      Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

II.                Wymagane wnioski:

Ø      Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (do pobrania w Urzędzie Gminy Lisia Góra w pokoju nr 5 lub na stronie internetowej www.lisiagora.pl).  pobierz  >>tutaj<<

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

III.             Wymagane załączniki:

Ø     1. Kopia aktualnej mapy zasadniczej do celów opiniodawczych (w przypadku jej braku kopii mapy katastralnej) w skali 1:1000 lub 1:500, w przypadku inwestycji liniowych w skali 1:2000 – 2 egzemplarze.; w przypadku inwestycji związanej z podziałem nieruchomości – wstępny projekt podziału działki w skali 1:1000 (na bazie kopii mapy zasadniczej) opracowany i podpisany przez uprawnionego geodetę – 1 egzemplarz
2. Kopia mapy jak wyżej z graficznym naniesieniem wstępnego zagospodarowania terenu – 1 egzemplarz.
3. Kopia mapy ewidencji gruntów – 1 egzemplarz.
4. Umowy na dostawy lub wstępne zapewnienie dostawy mediów. >>tutaj<<
W razie potrzeby:
5. Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 1 egzemplarz.
6. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
7. Opłata skarbowa 107 zł (nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej).

W razie potrzeby:

Ø      Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

IV.              Dokumenty do wglądu

Ø      w razie potrzeby akty notarialne lub kopia wypisu z ksiąg wieczystych potwierdzające dostęp działki (działek) do drogi publicznej bądź aktualizujące dane dotyczące właściciela działki (działek).

V.                 Opłaty

Ø      Opłatę skarbową w wysokości 107,00 zł uiszcza się gotówką w kasie tutejszego Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek KBS O/Lisia Góra nr 61 85910007 0110 0000 0329 0032. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Uwaga: inwestycje związane z budownictwem mieszkaniowym nie podlegają opłacie skarbowej. (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635).

VI.              Termin załatwienia sprawy

Ø      Nie określa się (w zależności od czasu niezbędnego do uzyskania wymaganych uzgodnień).

VII.           Miejsce załatwienia sprawy

Ø      Urząd Gminy Lisia Góra, Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 5, Tel. 014 6784-347 wew 123

VIII.        Godziny pracy

Ø      Pn. 8.00-17.00, Wt. 7.30-15.30, Śr. 7.30-15.30, Cz. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.30

IX.              Jednostka odpowiedzialna

Ø      Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji,

Ø      Osoba odpowiedzialna: Teresa Szczupał

Ø      e-mail: szczupal@lisiagora.pl

X.                 Tryb odwoławczy

Ø      Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI.              Opłaty za odwołanie

Ø      brak

XII.           Uwagi

Ø      Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top