Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Decyzja zezwalająca na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

Karta Informacyjna
3 Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
Podstawa Prawna:
Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
 Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 267)
 Wymagane wnioski:
 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wykonanie zjazdu z drogi gminnej (do pobrania w Urzędzie Gminy Lisia Góra w pokoju nr 5 lub na stronie internetowej www.lisiagora.pl)  pobierz >>tutaj<<
Wymagane załączniki:
Ø Aktualna mapa zasadnicza lub sytuacyjno-wysokościowa (skala 1:500 lub 1:1000) z naniesioną i zwymiarowaną lokalizacją planowanego zjazdu (2 egzemplarze).
Dokumenty do wglądu
 dowód osobisty
Opłaty
Opłata skarbowa:
zjazd indywidualny do budynku mieszkalnego indywidualnego zwolniony z opłaty,
zjazd publiczny opłata – 82,00 zł.
W przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik, należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia dodatkowej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17zł)
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.
Miejsce załatwienia sprawy
 Urząd Gminy Lisia Góra, Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 6, Tel. 14 6784-678 wew. 124
Godziny pracy
 Pn. 8.00-17.00, Wt. 7.30-15.30, Śr. 7.30-15.30, Cz. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.30
Jednostka odpowiedzialna
Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
Osoba odpowiedzialna: Miłosz Sacha
Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Opłaty za odwołanie
 brak
Uwagi
Projekt zjazdu należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 (D. U. z 1999 roku, Nr 99) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, jak również zgodnie z decyzją ustalającą warunki zabudowy dla działki, bądź wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top