Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

I.Podstawa Prawna:
·          art. 93, 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
II.Wymagane wnioski:
·          wniosek zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości(do pobrania w Urzędzie Gminy Lisia Góra w pokoju nr 6 lub na stronie internetowej www.lisiagora.pl pobierz >>tutaj<<
III.Wymagane załączniki:
·          dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
·          wypis z ewidencji gruntów i budynków,
·          kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującej w dniu złożenia wniosku,
·          wstępny projekt podziału sporządzony na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.
IV.Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:
·          granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
·          oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
·          powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
·          naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielania działek gruntu;
·          przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
·          przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej
V.Opłaty
·          brak
VI.Termin załatwienia sprawy
·          30 dni
VII.Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Lisia Góra, Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 5, Tel. 014 6784-347 wew 123
VIII.Godziny pracy
Pn. 8.00-17.00, Wt. 7.30-15.30, Śr. 7.30-15.30, Cz. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.30
IX.Jednostka odpowiedzialna
·          Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
·          Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Kusek
·          e-mail: agnieszka.kusek@lisiagora.pl
X.Tryb odwoławczy
·          Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra
XI.Opłaty za odwołanie
·          brak
XII.Uwagi
·          wnioski należy składać na dzienniku podawczym pok nr 14
Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top