Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzania robót w pasie drogowym drogi gminnej

Karta Informacyjna
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzania robót w pasie drogowym drogi gminnej.
Podstawa Prawna:
Art. 40 ust 1, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 260)
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1481)
Uchwała Rady Gminy Lisia Góra Rady Gminy Lisia Góra Nr XIII/163/2004 z dnia 29 lipca 2004
Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 267)
Wymagane wnioski:
Wniosek o wydanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego (do pobrania w Urzędzie Gminy Lisia Góra w pokoju nr 6 lub na stronie internetowej www.lisiagora.pl  pobierz >>tutaj<<
Wymagane załączniki:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. (Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego)
3) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
4) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
5) pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez wykonawcę).
Dokumenty do wglądu
dowód osobisty
Opłaty
Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej
Za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lisia Góra Nr XIII/163/2004 z dnia 29 lipca 2004 roku
Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych Gminy Lisia Góra w celu prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 1,00 zł
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% procent szerokości 2,00 zł
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni 3,00 zł
W przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik, należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia dodatkowej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł)
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Lisia Góra, Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 6, Tel. 014 6784-347
Godziny pracy
 Pn. 8.00-17.00, Wt. 7.30-15.30, Śr. 7.30-15.30, Cz. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.30
Jednostka odpowiedzialna
Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
Osoba odpowiedzialna: Miłosz Sacha
Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top