Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczącego umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych

Podstawa Prawna:
Art. 40 ust 1, ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 260)
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1481)
Uchwała Rady Gminy Lisia Góra Rady Gminy Lisia Góra Nr XIII/163/2004 z dnia 29 lipca 2004
Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 267)
Wymagane wnioski:
Wniosek o wydanie decyzji na  zajęcie pasa drogowego (do pobrania w Urzędzie Gminy Lisia Góra w pokoju nr 6 lub na stronie internetowej www.lisiagora.pl  pobierz >>tutaj<<
Wymagane załączniki:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. (Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego)
3) pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez wykonawcę).
Dokumenty do wglądu
dowód osobisty
Opłaty
Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej
Za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lisia Góra Nr XIII/163/2004 z dnia 29 lipca 2004 roku
Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej Gminy Lisia Góra:
1) za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego 1,00 zł,
2) za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów (np. stacje transformatorowe) 0,10 zł,
3) za 1 m² powierzchni reklamy 1,00 zł,
W przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik, należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia dodatkowej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17zł)
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Lisia Góra, Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 6, Tel. 014 6784-347
Godziny pracy
 Pn. 8.00-17.00, Wt. 7.30-15.30, Śr. 7.30-15.30, Cz. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.30
Jednostka odpowiedzialna
Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
Osoba odpowiedzialna: Rafał Sysło
Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top