Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP (Dz.U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2004 r. Nr 42, poz. 388)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 57, poz. 507 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami)
II. Wymagane wnioski
 • druk reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców – pobierz >>tutaj<<
III. Wymagane załączniki
 • brak
IV. Dokumenty do wglądu
 • dowód osobisty
V. Opłaty
 • brak
VI. Termin załatwienia sprawy
 • 3 dni
VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. 1 Maja 7, parter, pokój 11, tel. 014 6784-563, 014 6784-678 wew. 121.
VIII. Godziny pracy
 • Pn. 8.00-16.00, Wt.-Pt. 7.30-15.30.
IX. Jednostka odpowiedzialna
 • Referat Spraw Obywatelskich
X. Tryb odwoławczy
 • Do Sądu Rejonowego w Tarnowie
XI. Opłaty za odwołanie
 • brak
XII. Uwagi
 • Na decyzję nie uwzględniającą reklamacje lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamacje bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę za pośrednictwem Wójta Gminy do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego
Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top