Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Zgłoszenie obowiązku podatkowego przez osobę fizyczną

 

herb550

 

 

 

KARTA   INFORMACYJNA   USŁUGI

Adres:       Urząd Gminy w Lisiej Górze, ul.1-go Maja 7, 33-140 Lisia Góra

Telefon:    (14) 678 46 78

Fax:          (14) 678-42-49

NIP         873-15-23-030

REGON   000537800

Nr konta: 61859100070110000003290032

Godziny pracy: 8.00 – 17.00 w poniedziałki

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 14.30 w piątki

strona:      www.lisiagora.pl

e-mail:      podatki@lisiagora.pl

I. Nazwa usługi Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek lesny- osoba fizyczna zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta
II. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 900.).

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 888)

III. Wydział załatwiający sprawę Referat Podatków,

pokój nr 1,
tel. 14 678 46 78 w.119, e-mail: podatki@lisiagora.pl

IV. Wymagane dokumenty Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego INRL-1

Druk do pobrania(obowiązek podatkowy do dnia 01.07.2019 r.)

Załącznik do informacji (obowiązek podatkowy do dnia 01.07.2019 r.)

Informacja o lasach (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

Informacja o gruntach (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

V. Opłaty BRAK
VI. Termin załatwienia sprawy Decyzja wydawana w terminie  1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
VII. Tryb odwołania Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze
VIII. Inne 1) Osoba fizyczna jest obowiązane złożyć informację w terminie 14 dniu od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego

2)Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

3) Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

4) Podatek płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

5) Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U., poz. 1529)

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top