Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Zgłoszenie obowiązku podatkowego przez osobę prawną w podatku rolnym – zgłoszenie korekty

herb550

 KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

 

Adres:       Urząd Gminy w Lisiej Górze, ul.1-go Maja 7, 33-140 Lisia Góra

Telefon:    (14) 678 46 78

Fax:          (14) 678-42-49

NIP         873-15-23-030

REGON   000537800

Nr konta: 61859100070110000003290032

Godziny pracy: 8.00 – 17.00 w poniedziałki

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 14.30 w piątki

strona:      www.lisiagora.pl

e-mail:      podatki@lisiagora.pl

I. Nazwa usługi Podatek  rolny- osoba prawna zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta
II. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 900.).

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256)

III. Wydział załatwiający sprawę Referat Podatków,

pokój nr 1,
tel. 14 678 46 78 w.119, e-mail: podatki@lisiagora.pl

IV. Wymagane dokumenty Deklaracja na podatek rolny

Druk do pobrania – obowiązek podatkowy do dnia 01.07.2019 r.

Załącznik do deklaracji – obowiązek podatkowy do dnia 01.07.2019 r.

Deklaracja na podatek rolny (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

V. Opłaty BRAK
VI. Termin załatwienia sprawy Nie dotyczy
VII. Tryb odwołania Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze
VIII. Inne 1) Deklarację na podatek rolny  osoby prawne składają bez wezwania do 15 stycznia roku podatkowego stosując do naliczenia podatku obowiązujące  stawki w danym roku podatkowym.

2) Ponadto deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów, zmiany sposobu wykorzystania gruntu wskutek zajęcia części na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub jej zaprzestania, a także w przypadku zmian podmiotowych).

3) W sytuacji, gdy Wójt Gminy stwierdzi, że Podatnik, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji, albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania.

4) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

5) Podatek rolny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

6) Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U., poz. 1529).

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top