Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

herb550  

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Adres:       Urząd Gminy w Lisiej Górze, ul.1-go Maja 7, 33-140 Lisia Góra

Telefon:    (14) 678 46 78

Fax:          (14) 678-42-49

NIP         873-15-23-030

REGON   000537800

Nr konta: 61859100070110000003290032

Godziny pracy: 8.00 – 17.00 w poniedziałki

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 14.30 w piątki

strona:      www.lisiagora.pl

e-mail:      podatki@lisiagora.pl

I. Nazwa usługi Podatek od środków transportowych-   zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta
II. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 900.).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

III. Wydział załatwiający sprawę Referat Podatków,

pokój nr 1,
tel. 14 678 46 78 w.119, e-mail: podatki@lisiagora.pl

IV. Wymagane dokumenty Deklaracja na podatek od środków transportowych

Druki do pobrania:

Deklaracja

V. Opłaty BRAK
VI. Termin załatwienia sprawy Nie dotyczy
VII. Tryb odwołania Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze
VIII. Inne 1) Deklarację na podatek od środków transportowych składa się na dany rok podatkowy bez wezwania do dnia 15 lutego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tym dniu – w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie.

2) W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

3) Obowiązek podatkowy powstaje: – w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nie rejestrowanego) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zarejestrowany, – w przypadku nabycia środka transportowego wcześniej zarejestrowanego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został nabyty, – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania go z ruchu.

4) Obowiązek podatkowy wygasa: – z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany, – z końcem miesiąca, w którym wydana została decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, – z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został sprzedany.

5) Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach do: 15 lutego i 15 września roku podatkowego. Odrębne terminy płatności ustawa przewiduje w przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 1 lutego.

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top