Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LISIEJ GÓRZE
 

ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra

tel: 146784568

tel. 146784678 wew. 120

gops@lisiagora.pl

Świadczenia rodzinne:

tel: 146784 – 776, 146784 – 678 wew. 115

Telefon dla osób doświadczających przemocy w rodzinie: 666 666 576

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Urszula Zając

 

Przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy GOPS

Godziny urzędowania: Poniedziałek        od godz. 8:00-17:00

                                      Wtorek-czwartek od godz. 7:30 -15:30

                                      Piątek                    od godz. 7:30 -14:30

Dyżur dla osób doświadczających przemocy w każdy poniedziałek

w godz. od 17:00 -18:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjmowanie w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godz. 8:00-15:00

 

REJONY OPIEKUŃCZE:

MARTA BERNADY- STAROŃ starszy pracownik socjalny

MAŁGORZATA BERNAL specjalista pracy socjalnej

AGNIESZKA GÓRKOWSKA specjalista pracy socjalnej

KINGA KACZYŃSKA pracownik socjalny

MONIKA KĘPA pracownik socjalny

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

AGNIESZKA ADAMCZYK starszy inspektor

ŁUKASZ PROSOWICZ inspektor

BEATA ŻOŁĄDŹ  inspektor

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH -ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

MONIKA MAZIARZ pomoc administracyjna

DOROTA GARNCARZ pomoc administracyjna

ELŻBIETA WILK-TABIŚ pomoc administracyjna

 

KSIĘGOWOŚĆ:

– AGNIESZKA NOWAK

– ZOFIA PIKUL

Informacje dotyczące Świadczeń Rodzinnych

Informacje dotyczące Funduszu Alimentacyjnego

Informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Informacje dotyczące programu „Dobry START” – 300 PLUS

 

Wniosek w sprawie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole do pobrania >>tutaj<<
GOPS w Lisiej Górze został utworzony i działa na podstawie Uchwały Nr. XI/4/90 Gminnej Rady Narodowej w Lisiej Górze z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze. Szczegółowa regulacja prawna, określająca zasady organizacji funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze jest zawarta w statucie i regulaminie organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjno – budżetową powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, podporządkowaną bezpośrednio Wójtowi Gminy Lisia Góra. Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych których nie są one same pokonać wykorzystując własne środki, możliwości, uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tego typu sytuacji, a także umacnianiu rodziny. Katalog zadaniowy tworzą odpowiednie kategorie wyznaczające zakres działania instytucji:

 1. wykonywanie zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie przez administracje rządową z zakresu pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r
 2. aktywizowanie środowisk lokalnych w celu niesienia pomocy osobom i rodzinom potrzebujących tej pomocy
 3. prowadzenie badań i wykonywanie analiz służących ocenie i wielkości potrzeb
 4. współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi.

Od 1 maja 2004 GOPS w Lisiej Górze realizuje również zadania wynikające z ustawy o Świadczeniach Rodzinnych. Od 1 września 2005 GOPS realizuje również zadania wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocia
 5. niepełnosprawności
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 7. przemocy w rodzinie
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 10. brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodĄcy
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego
 13. alkoholizm lub narkomanii
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pielęgnacyjnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Kryterium dochodowe:

Decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego, który przeprowadza pracownik socjalny) w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodziny. Wywiad przeprowadza się również przy kolejnym ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej a także gdy wystąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie.
Prośba – wniosek o pomoc osoby lub rodziny powinna być złożona w ośrodku pomocy na piśmie. Do wniosku o pomoc należy przedłożyć następujące dokumenty:

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top