Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LISIEJ GÓRZE
 

 1. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra

tel: 146784568

tel. 146784678 wew. 120

gops@lisiagora.pl

Świadczenia rodzinne:

tel: 146784 – 776, 146784 – 678 wew. 115

Telefon dla osób doświadczających przemocy w rodzinie: 666 666 576

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Zając

Przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy GOPS

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: od godz. 8:00-17:00

Wtorek-czwartek: od godz. 7:30 -15:30

Piątek: od godz. 7:30 -14:30

Dyżur dla osób doświadczających przemocy w każdy poniedziałek w godz. od 17:00 -18:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjmowanie w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godz. 8:00-15:00

 

REJONY OPIEKUŃCZE:

MARTA BERNADY- STAROŃ starszy pracownik socjalny

Nowa Jastrząbka

Stare Żukowice

MAŁGORZATA BERNAL specjalista pracy socjalnej

Nowe Żukowice,

Brzozówka,

Śmigno

AGNIESZKA GÓRKOWSKA specjalista pracy socjalnej

Łukowa

Pawęzów

Breń

KINGA KACZYŃSKA pracownik socjalny

Lisia Góra (ul. Długa)

Zaczarnie

MONIKA KĘPA pracownik socjalny

Lisia Góra (wszystkie ulice poza ul. Długą)

Kobierzyn

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH , FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE(+500)

AGNIESZKA ADAMCZYK  – starszy inspektor

ŁUKASZ PROSOWICZ  – inspektor

BEATA ŻOŁĄDŹ  – inspektor

MONIKA MAZIARZ – podinspektor

DOROTA GARNCARZ- podinspektor

ELŻBIETA WILK-TABIŚ – pomoc administracyjna

 

KSIĘGOWOŚĆ:

– AGNIESZKA NOWAK

 

Informacje dotyczące Świadczeń Rodzinnych

Informacje dotyczące Funduszu Alimentacyjnego

Informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Informacje dotyczące programu „Dobry START” – 300 PLUS

 

Wniosek w sprawie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole do pobrania >>tutaj<<
GOPS w Lisiej Górze został utworzony i działa na podstawie Uchwały Nr. XI/4/90 Gminnej Rady Narodowej w Lisiej Górze z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze. Szczegółowa regulacja prawna, określająca zasady organizacji funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze jest zawarta w statucie i regulaminie organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjno – budżetową powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, podporządkowaną bezpośrednio Wójtowi Gminy Lisia Góra. Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych których nie są one same pokonać wykorzystując własne środki, możliwości, uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tego typu sytuacji, a także umacnianiu rodziny. Katalog zadaniowy tworzą odpowiednie kategorie wyznaczające zakres działania instytucji:

 1. wykonywanie zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie przez administracje rządową z zakresu pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r
 2. aktywizowanie środowisk lokalnych w celu niesienia pomocy osobom i rodzinom potrzebujących tej pomocy
 3. prowadzenie badań i wykonywanie analiz służących ocenie i wielkości potrzeb
 4. współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi.

Od 1 maja 2004 GOPS w Lisiej Górze realizuje również zadania wynikające z ustawy o Świadczeniach Rodzinnych. Od 1 września 2005 GOPS realizuje również zadania wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocia
 5. niepełnosprawności
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 7. przemocy w rodzinie
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 10. brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego
 13. alkoholizm lub narkomanii
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

Prawo do świadczeń  z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Kryterium dochodowe:

Decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego, który przeprowadza pracownik socjalny) w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodziny. Wywiad przeprowadza się również przy kolejnym ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej a także gdy wystąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie.
Prośba – wniosek o pomoc osoby lub rodziny powinna być złożona w ośrodku pomocy na piśmie.

 

Do wniosku o pomoc należy przedłożyć następujące dokumenty:

Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc w postaci:

1)świadczenia pieniężne

a)zasiłek stały,

b)zasiłek okresowy,

c)zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

d)zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

e)pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

f)świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

g)wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

 

2)świadczenia niepieniężne:

a)praca socjalna,

b)bilet kredytowany,

c)składki na ubezpieczenie zdrowotne,

d)składki na ubezpieczenia społeczne,

e)pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

f)sprawienie pogrzebu,

g)poradnictwo specjalistyczne,

h)interwencja kryzysowa,

i)schronienie,

j)posiłek,

k)niezbędne ubranie,

 

3)usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

a)specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

b)mieszkanie chronione,

c)pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

Copyrights © 2021 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top