Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – zwołuję II Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 13 grudnia 2018 roku na godz. 09.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał.
 6. Sprawy finansowe i gospodarcze:
  1. zmiana uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r.,
  2. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
  3. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  4. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/391/2017 dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, szkołom i oddziałom przedszkolnym szkół podstawowych, innych formom wychowania przedszkolnego, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 7. Sprawy oświaty, kultury, sportu i spraw socjalnych:
  1. przyjęcie wieloletniego programu osłonowego Gminy Lisia Góra w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  2. podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  3. określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  4. wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej „za zasługi dla sportu”.
 8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, zapytania, interpelacje.
 9. Zamknięcie obrad.

.

Przewodniczący  Rady Gminy

Ryszard Witek

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).