Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

INFORMACJA o osiągniętych w 2013 roku przez Gminę Lisia Góra poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 40,3%
    • Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2013 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r wynosi – 50%, tak więc poziom ograniczenia został przez Gminę osiągnięty.
  1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 15,1% wagowo.
  1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100 %. 
Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top