Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Informacja o osiągniętych w 2015 roku przez Gminę Lisia Góra poziomach recyklingu

INFORMACJA

o osiągniętych w 2015 roku przez Gminę Lisia Góra  poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,0 %

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2015 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r wynosi – 50%.

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 36,5 % wagowo, zaś wymagany poziom w  roku 2015 to 16% .

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do  ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100 %, zaś wymagany poziom w 2015 r to 40%.

 

W roku 2015 Gmina osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top