Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH W 2016 R. PRZEZ GMINĘ LISIA GÓRA POZIOMACH RECYKLINGU

Informacja o osiągniętych w 2016 roku przez Gminę Lisia Góra  poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,0 %. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2016 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r wynosi – 45%.
  1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 43,8 % wagowo, zaś wymagany poziom w  roku 2016 to 18% .
  1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do  ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 50,7 %, zaś wymagany poziom w 2016 r to 42%.

W roku 2016 Gmina osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top