Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Informacja o osiągniętych w 2017 roku przez Gminę Lisia Góra poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych w 2017 roku przez Gminę Lisia Góra  poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,0 %

           Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

           przekazywanych do składowania w roku 2017 w stosunku do masy tych odpadów

           wytworzonych w 1995 r wynosi – 45%.

  1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 44,4 % wagowo,

          zaś wymagany poziom w  roku 2017 to 20% .

  1.  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do  ponownego użycia i odzysku innymi

           metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 89,82 %,     

           zaś wymagany poziom w 2017 r to 45%.

          W roku 2017 Gmina osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

 

 

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top