Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Informacja o osiągniętych przez Gminę Lisia Góra za rok 2014 poziomach recyklingu i odzysku innymi metodami.

INFORMACJA

 o osiągniętych w 2014 roku przez Gminę Lisia Góra  poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 63,42 %
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2014 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r wynosi – 50%, tak więc poziom ograniczenia  nie został przez Gminę osiągnięty.

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,47 % wagowo.

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do  ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100%.

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top