Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI – ZMIANY W 2016 R

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNYMI  NA TERENIE GMINY LISIA GÓRA

Opłaty za wywóz śmieci

Od 2016 r zmieniają się terminy uiszczania  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wnoszenia comiesięcznych opłat kwartalnie – z dołu w następujących terminach:

Wpłat można dokonywać gotówką w kasie Urzędu Gminy Lisia Góra, bądź przelewem na przypisane właścicielowi nieruchomości indywidualne konto bankowe.

Kasa  jest czynna w poniedziałki od godz.800 do  1600

od wtorku do piątku w godzinach od 800 do 1330.

Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” (w workach) na terenie Gminy Lisia Góra obowiązujące od 2016 r.

Selektywną zbiórką objęte są następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe.

Odbiór odpadów zebranych selektywnie w workach koloru żółtego i zielonego odbywać się będzie jeden raz w miesiącu, zaś w workach koloru niebieskiego jeden raz w kwartale. Za każdy wystawiony pełny worek z odpadami zebranymi selektywnie, właściciel nieruchomości winien otrzymać worek pusty. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie należy zgłaszać osobiście, bądź telefonicznie w Urzędzie Gminy tel. 14 6784-678 wew.117.

Od nowego roku pojemniki na odpady zmieszane (dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarowali selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) będą odpowiednio oznakowane, co powinno ułatwić  kontrolowanie pozostałych właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, czy prawidłowo wywiązują się z tej powinności.

Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymali w m-cu grudniu harmonogramy odbioru odpadów obowiązujące w 2016 roku oraz  ulotkę z informacją odnośnie  zasad prawidłowej segregacji odpadów.

Jeśli zdecydowałeś się na segregację odpadów, a przez to płacisz mniej za ich wywóz, to postępuj zgodnie z otrzymaną ulotką. 

Informujemy właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, że firma która wygrała przetarg,  ma obowiązek zabrać z posesji wszystkie wystawione także obok pojemnika odpady zmieszane w workach.

W przypadku firm i instytucji, właściciele tych nieruchomości maja obowiązek zamówić pojemnik dostosowany do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w skali miesiąca, względnie zadeklarować  zwiększenie częstotliwości  opróżniania posiadanych pojemników.

Zmieszane opady komunalne będą odbierane jak dotychczas, tj. raz na dwa tygodnie.

Po raz kolejny apelujemy, aby do odpadów zmieszanych (pojemników) nie wrzucać odpadów zielonych i popiołu. W/w odpady można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się w Gminnej Spółce Komunalnej w Lisiej Górze przy ul.Rolniczej 39.

W 2016 roku odbiorem i zagospodarowaniem  odpadów komunalnych zajmować się będzie konsorcjum firm, które wygrało przetarg, a to :  Gminna Spółka Komunalna w Lisiej Górze – lider konsorcjum i MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie – członek konsorcjum.

Gminna Spółka Komunalna odbiera odpady z następujących miejscowości :

LISIA GÓRA, BREŃ, KOBIERZYN, ŁUKOWA,  NOWE ŻUKOWICE, STARE ŻUKOWICE, NOWA JASTRZĄBKA.

MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie odbiera odpady komunalne z poniższych miejscowości:

BRZOZÓWKA, PAWĘZÓW, ŚMIGNO, ZACZARNIE.

Odpady zbierane selektywnie – w workach,  odbierane są z terenu całej Gminy Lisia Góra przez MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie.

Copyrights © 2018 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top