Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI – ZMIANY W 2018 R

Z uwagi na ujednolicenie na terenie całego kraju przepisów określających zasady segregacji  odpadów  oraz kolorystyki worków na odpady segregowane wprowadzonych rozporządzeniem ministra środowiska, od 01 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Lisia Góra zmienia się sposób segregacji odpadów. Oprócz dotychczas zbieranych selektywnie:

wprowadza się zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów  w workach koloru brązowego.  Do worków tych należy wrzucać: resztki jedzenia, odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), fusy po kawie i herbacie, zwiędłe cięte kwiaty, skorupki z jajek. Worki koloru brązowego na odpady ulegające biodegradacji, otrzymają właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają kompostownika. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali w składanych deklaracjach posiadanie kompostownika, pozbywają się odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów poprzez ich kompostowanie. Stwierdzone przypadki wrzucania odpadów biodegradowalnych  do pojemnika na odpady zmieszane, traktowane będzie jako brak prowadzenia segregacji, a tym samym nastąpi naliczenie podwyższonych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odbiór odpadów zebranych selektywnie w workach koloru żółtego (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) oraz w workach koloru zielonego (opakowania szklane) odbywać się będzie jak dotychczas, tj. jeden raz w miesiącu,  w workach koloru niebieskiego (papier i tektura) jeden raz na kwartał, zaś w workach koloru brązowego (odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) w okresie od maja do września włącznie co dwa tygodnie, a w pozostałych miesiącach roku jeden raz na miesiąc.

                Apelujemy do mieszkańców, aby do pojemników na odpady zmieszane, nie wrzucać popiołu i odpadów zielonych. Popiół z palenisk domowych oraz odpady zielone (skoszona trawa, suche liście, drobne gałązki drzew i krzewów, zwiędłe kwiaty z rabatek, opakowania z drewna) można oddać bezpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów  komunalnych tzw. PSZOK-u  w Lisiej Górze ul.Rolnicza 39.

Przypomina się wystawcom deklaracji o obowiązku złożenia w Urzędzie Gminy nowej zaktualizowanej  deklaracji  w ciągu 14 dni od wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za śmieci (np. urodzenie dziecka, zgon osoby, powrót lub wyjazd za granicę, zameldowanie lub wymeldowanie osoby).

Właściciel nieruchomości  zobowiązany jest  do złożenia pierwszej deklaracji w terminie 14 dni  od zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od dnia powstania na niej odpadów komunalnych.

Jeszcze w m-cu  grudniu br. na każdą nieruchomość  zostanie doręczona ulotka z informacją  o zasadach segregacji odpadów  komunalnych obowiązujących na terenie Gminy Lisia Góra od 1 stycznia 2018 roku.

Informujemy, że od stycznia 2018 r. ulegają zmianie dni i godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  PSZOK czynny będzie w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00, we wtorek, czwartek i  piątek w godzinach od 7.00 do 15.00, w każdą sobotę w godzinach od 8.00 do 12.00. W środę PSZOK będzie nieczynny.

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top