Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje, że wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisia Góra  na rok szkolny 2017/18 należy składać w terminie do 15 września 2017 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Lisiej  Górze pok. nr 12a w godzinach pracy Urzędu.

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XXVII/345/2014 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisia Góra” (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 3560) oraz Uchwały Nr X/123/2012 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie upoważnienia  Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Małop., poz. 1260).

W roku szkolnym 2017/2018 kompletne wnioski o stypendium szkolne należy składać w nie przekraczalnym terminie do 15 września 2017 r.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

WNIOSEK MOŻNA POBRAĆ >>TUTAJ<< , lub  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisiej Górze (pokój 12a)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) nie może być większa niż kwota wynikająca z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., tj. 514 zł netto.

UWAGA!
Rodzice pełnoletnich uczniów nie mogą składać wniosków w ich imieniu. Wnioskodawcą może być wyłącznie pełnoletni uczeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Lisiej Górze pok. nr 12a pod nr tel.014 6784568