Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

„100 ODSŁON GMINY LISIA GÓRA NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”

Celem Konkursu jest:

–           uczczenie Rocznicy Odzyskania Niepodległość,

–           promocja Gminy Lisia Góra

–           kształtowanie patriotycznej postawy

–           rozbudzenie zainteresowań i kreatywności

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest GBP w Lisiej Górze, z siedzibą przy ul. 1 Maja 3, 33-140 Lisia Góra.
 2. Fotografie powinny ukazawać historię , piękno i walory Gminy Lisia Góra.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 września br. i będzie trwał do 12 października 2018 r.
 4. Konkursu przeznacznowy jest dla mieszkańców Gminy Lisia Góra.
 5. Każde zdjęcie musi posiadać: tytuł i opis miejsca przedstawionego na zdjęciu.
 6. Fotografie nie mogą naruszać prawa, prawa prywatności i praw osób trzecich.
 7. Zabrania się stosowania fotomontaży.
 8. Twórca prac może przekazać maksymalnie 5 fotografii.
 9. Najlepsze zdjęcia zamieszczone zostaną na stronie GBP i Urzędu Gminy w Lisiej Górze oraz w Głosie Lisiej Góry.
 10. Zdjęcia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: gbp@lisiagora.pl
 11. Więcej informacji pod nr. Telefonu 14/6784321

Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

Zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.. 9 ust. 2 lit a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. każdy z uczestników wydarzeń o których mowa w Regulaminie przyjmuje do wiadomości, że:

 1. Poprzez przystąpienie do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminna Bibliotekę Publiczną. (głównie przy prezentacji fotografii) i zapoznali się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej. Załącznik Nr 1. do Regulaminu.
 2. Osoby które nie są pełnoletnie, muszą posiadać pisemna zgodę rodzica lub prawnego opiekuna, na przetwarzanie danych osobowych przez GBP w Lisiej Górze oraz zgodę na rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych zdjęć przesłanych na konkurs w serwisach internetowych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę, na stronie UG w Lisiej Górze oraz, w publikacjach GBP, a także w Głosie Lisiej Góry.
 3. Gminna Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu konkursu w formie zapisu fotograficznego, w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 4. Udział w konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystanie przesłanych na konkurs zdjęć na ich rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie w serwisach internetowych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę w Lisiej Górze, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywania w dowolnym zakresie przez GBP, w publikacjach GBP, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że fotografie w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez GBP, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 5. GBP w Lisiej Górze zapewnia, że fotografie nie będą wykorzystywane przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2018 roku.

 

 

Załącznik Nr 1. Do Regulaminu Konkursu   

„100 ODSŁON GMINY LISIA GÓRA NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”

KLAUZULA  INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ  BIBLIOTECE PUBLICZNEJ   W LISIEJ GÓRZE

Szanowni Państwo, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lisiej Górze, 33-140 Lisia Góra ul. 1 Maja 3, jest Dyrektor Gminnej Biblioteki w Lisiej Górze zwany dalej: „Administratorem”. Można się z nim skontaktować pisząc na adres: gbp@lisiagora.pl lub telefonując pod numer: 146784321Można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres e-mail: ido@lisiagora.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest (umowa/przepis prawa) pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej: „Zobowiązaniem”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Zobowiązania oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Zobowiązania.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Zobowiązania będą niemożliwe.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. Administrator przekaże Pani/Pana dane jedynie podmiotom upoważnianym na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

podpis ADO

Lucyna Gancarz