Regulamin  Konkursu Palm Wielkanocnych

§1

Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Lisiej Górze z/s w Śmignie, 33-140 Lisia Góra, Śmigno 30.

§2

Konkurs ma charakter amatorski, otwarty, dostępny dla mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Lisia Góra, prace mogą być wykonane indywidualnie, rodzinnie  i zbiorowo (organizacje, stowarzyszenia).

§3

Celem konkursu jest:

  • popularyzowanie oraz kultywowanie ludowej tradycji związanej z okresem Świąt Wielkanocnych
  • ochrona dziedzictwa kulturowego Małopolski
  • integracja społeczności lokalnej
  • promowanie osób z talentem artystycznym
  • doskonalenie warsztatu twórców
  • 4

 

Przedmiotem konkursu jest wykonana samodzielnie tradycyjna palma wielkanocna, o formie zgodnej z lokalną  tradycją. Minimalna wysokość palmy zakwalifikowanej do konkursu wynosi 150 cm, liczonej od podstawy kompozycji.

§5

Konkurs odbywać się będzie w obrębie kościoła w każdej z miejscowości  14 kwietnia 2019 w Niedzielę Palmową,  w godzinach  podanych w ogłoszeniach  kościelnych w poszczególnych parafiach. Zwyczajowo odbywa się to przed, lub po Mszy Świętej przedpołudniowej zwanej Sumą.

 §6

Palmy będą oceniane przez jury konkursowe powołane przez organizatora. Skład jury zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem konkursu.

§7

Palmy zakwalifikowane do konkursu zostaną ocenione, a najlepszym przyznawane będą nagrody.

Organizator przewiduje również przyznanie wyróżnień.

§8

Przy ocenie palm jury konkursowe będzie brało pod uwagę:

– zgodność formy z tradycją regionu i sposób wykonania                1- 3 pkt.

– wykorzystane materiały i techniki zdobnicze                                1- 6 pkt.

– walory artystyczne i precyzja wykonania                                       1- 6 pkt.

– ogólne wrażenie estetyczne                                                            1- 6 pkt.

– za wysokość                                                1,50 m do 3 m             1 pkt.

3 m do 5 m                  2 pkt.

5 m do 8 m                  3 pkt.

8 m do 10 m                4 pkt.

za każdy metr powyżej  10 m                2 pkt.

 

Wyklucza się użycie kupnych materiałów współczesnych: sztucznych kwiatów, sztucznych gałązek i traw, wstążek z tworzyw sztucznych,  barwionych traw, taśm samoprzylepnych , brokatów, kwiatów robionych z foli, lakierów w sprayu.

§9

Na każde sołectwo , pula nagród ufundowana przez Gminny Ośrodek Kultury wynosi 400,00 zł ( słownie: czterysta złotych 00/100 ). Jeżeli jury nie postanowi inaczej proponuje się następujący podział w/w puli :

I miejsce  –      180,00 zł.
II miejsce –     120,00 zł.
III miejsce –    100,00 zł.

Ustalenie miejsc i wysokości przypisanych kwot należy do wyłącznej kompetencji jury.

§10

Decyzja  komisji konkursowej o wyłonieniu zwycięskich prac i przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, ani też jej zaskarżenie.

Nagrodę za pracę wykonaną przez osobę niepełnoletnią, odbiera wyłącznie rodzic, opiekun – osoba dorosła. Odbiór nagrody pieniężnej potwierdza się osobiście własnoręcznym podpisem ,  po okazaniu dokumentu tożsamości.

§11

Złożenie pracy do konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego regulaminu.

§12

( Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych )

  1. Uczestnicy konkursu udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w konkursie.
  2. Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na GOK Lisia Góra z /s w Śmignie swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu wykorzystania ich przez GOK w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: publiczne odtwarzanie i wyświetlanie , fotografia, video, audio , pamięć komputera i sieci Internet.

§13

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Lisia Góra
z/s w Śmignie, 33-140 Lisia Góra , Śmigno 30
tel. 14 678 087