O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 ze zmianami),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 19 marca 2018 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-XI.7820.1.19.2018.JCH zmieniające postanowienie znak: WI-IX.7820.1.22.2017 z 12 stycznia 2018 r. w zakresie terminu wykonania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym ustalające nowy termin – do dnia 07 maja 2018 r. na podstawie art. 77 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 ze zmianami), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 984 od odc.030 km 2+992.0 do odc.040 km 2+161.0 w m. Nowe Żukowice gmina Lisia Góra  powiat Tarnowski i m. Smyków, gmina Radgoszcz powiat dąbrowski oraz od odc. 040 km 2+336.0 do odc. 050 km 0+471.0 w m. Nowa Jastrząbka, gmina Lisia Góra powiat tarnowski w ramach zadania Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka. 

Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 22 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 1100 – 1400 lub uzyskać informacje w sprawie pod numerem telefonu: (012) 39 21 663.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.