Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zmianami),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że na wniosek inwestora – Zarządu Województwa Małopolskiego, w dniu 28 maja 2018 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 06/2018, znak: WI-XI.7820.1.19.2018.JCh (WI-IX.7820.1.22.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 984 od odc.030 km 2+992.0 do odc.040 km 2+161.0 w m. Nowe Żukowice gmina Lisia Góra  powiat Tarnowski i m. Smyków, gmina Radgoszcz powiat dąbrowski oraz od odc. 040 km 2+336.0 do odc. 050 km 0+471.0 w m. Nowa Jastrząbka, gmina Lisia Góra powiat tarnowski w ramach zadania Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowościach Nowa Jastrząbka i Nowe Żukowice, gmina Lisia Góra, powiat tarnowski oraz w miejscowości Smyków gmina Radgoszcz, powiat dąbrowski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się: 

 1. między liniami rozgraniczającymi teren drogi wojewódzkiej nr 984 (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

powiat tarnowski,

 • jednostka ewidencyjna 121603_2 Lisia Góra, obręb nr 0006 Nowa Jastrząbka:

311/1 (311), 311/3 (311), 1278/1 (1278), 393/1 (393), 355/1 (355), 355/2 (355), 302/1 (302), 301/3 (301/2), 310/1 (310), 392/3 (392/2), 315/4 (315/2), 315/3 (315/2), 293/3 (293/2), 353/1 (353), 356/1 (356), 294/27 (294/25), 291/1 (291), 314/10 (314/2), 290/1 (290), 314/12 (314/4), 283/10 (283/5), 314/14 (314/8), 388/1 (388), 283/8 (283/4), 283/6 (283/1), 395/1 (395), 1277/1 (1277), 1238/1 (1238), 1276/1 (1276);

 • jednostka ewidencyjna 121603_2 Lisia Góra, obręb nr 0007 Nowe Żukowice:

23/1 (23), 20/1 (20), 110/1 (110), 105/1 (105), 19/1 (19), 24/1 (24), 106;

powiat dąbrowski,

 • jednostka ewidencyjna 120406_2 Radgoszcz, obręb nr 0004 Smyków:

769/3 (769/1), 773/3 (773/1), 773/4 (773/1), 773/6 (773/2), 772/1 (772), 771/8 (771/2), 770/5 (770/3), 700/1 (700), 774, 684;

 1. w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy sieci uzbrojenia terenu (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

powiat tarnowski,

 • jednostka ewidencyjna 121603_2 Lisia Góra, obręb nr 0006 Nowa Jastrząbka:

392/4 (392/2);

 • jednostka ewidencyjna 121603_2 Lisia Góra, obręb nr 0007 Nowe Żukowice:

20/2 (20);

 1. w granicach terenu objętego obowiązkiem przebudowy sieci uzbrojenia terenu (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

powiat tarnowski,

 • jednostka ewidencyjna 121603_2 Lisia Góra, obręb nr 0006 Nowa Jastrząbka:

293/4 (293/2), 315/5 (315/2), 353/2 (353), 392/4 (392/2);

 • jednostka ewidencyjna 121603_2 Lisia Góra, obręb nr 0007 Nowe Żukowice:

23/2 (23), 105/2 (105);

powiat dąbrowski,

 • jednostka ewidencyjna 120406_2 Radgoszcz, obręb nr 0004 Smyków:

773/5 (773/1);

 1. w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy urządzeń wodnych, na części działki:

powiat tarnowski,

 • jednostka ewidencyjna 121603_2 Lisia Góra, obręb nr 0007 Nowe Żukowice:

112;

 1. w granicach terenu objętego obowiązkiem przebudowy urządzeń wodnych, na części działki:

powiat tarnowski,

 • jednostka ewidencyjna 121603_2 Lisia Góra, obręb nr 0007 Nowe Żukowice:

112;

 1. w granicach terenu objętego obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

powiat tarnowski,

 • jednostka ewidencyjna 121603_2 Lisia Góra, obręb nr 0006 Nowa Jastrząbka:

1238/2 (1238);

 • jednostka ewidencyjna 121603_2 Lisia Góra, obręb nr 0007 Nowe Żukowice:

110/2 (110), 105/2 (105);

 1. w granicach terenu objętego obowiązkiem przebudowy zjazdów (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

powiat tarnowski,

 • jednostka ewidencyjna 121603_2 Lisia Góra, obręb nr 0006 Nowa Jastrząbka:

393/2 (393), 355/3 (355), 354, 353/2 (353), 294/28 (294/25), 290/2 (290), 283/11 (283/5), 396/1, 1277/2 (1277);

powiat dąbrowski,

 • jednostka ewidencyjna 120406_2 Radgoszcz, obręb nr 0004 Smyków:

769/4 (769/1), 771/9 (771/2), 770/6 (770/3), 700/2 (700).

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:

 • ustalenia linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji,
 • ustalenia obowiązków: budowy sieci uzbrojenia terenu, budowy urządzeń wodnych, przebudowy urządzeń wodnych, przebudowy innych dróg publicznych, przebudowy zjazdów,
 • zezwolenia na wykonanie ww. obowiązków i określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości objętych ww. obowiązkami,
 • zatwierdzenia podziału nieruchomości,
 • oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością Województwa Małopolskiego,
 • zatwierdzenia projektu budowlanego,
 • określenia terminu wydania nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji – na 121 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Ww. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 22 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 1100 – 1400, telefon: 12 39 21 663.

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wyjaśnia się, że doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.