Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz .U. z 2020.1990 z p.zm.) oraz § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań za zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn.zm.)

Wójt Gminy Lisia Góra
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Księga Wieczysta Nr TR1T/00065548/2
działka nr 294/15

 

2.Powierzchnianieruchomości:

pow. 0,10 ha

 

3.Opisnieruchomości:

województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra

obręb: Nowa Jastrząbka
Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działkę gruntową nr 294/15 o pow. 0,10 ha znajduje się w m. Nowa Jastrząbka, gmina Lisia Góra. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta,  posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej od strony południowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki zabudowane oraz niezabudowane. Przedmiotowa działka jest niezabudowana, porośnięta trawą. Przez działkę przebiega sieć energetyczna oraz sieć wodna. Sieć gazowa zlokalizowana jest na dz.nr 291/4.

Nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Lisia Góra nr 31/2021 z dnia 19 marca 2021 r.

 

Stan prawny nieruchomości:

WgKsięgiWieczystejTR1T/00065548/2

Dział I-O – „Oznaczenie nieruchomości”

Nowa Jastrząbka: dz. nr 294/15

Dział I-SP – Spis praw związanych własnością

Brak wpisów

Wpis działu I-SP nie dotyczy działki nr 294/15

Dział II – „Własność

Gmina Lisia Góra – udział 1/1

Dział III – „Prawa, Roszczenia Ograniczenia

Brak wpisów

Wpisy działu III nie dotyczą działki nr 294/15

Dział IV – „Hipoteka

Brak wpisów

 

Wg wypisu z rejestru gruntów

Jednostka ewidencyjna: 121603_2 Lisia Góra

Obręb ewidencyjny: Nr 0006 Nowa Jastrząbka

Numer działki: 294/15

Razem powierzchnia działki: 0,10 ha

Właściciel: Gmina Lisia Góra – własność 1/1

 

4. Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lisia Góra działka nr 294/15 leży w terenach oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

2021 r.

 

6. Wysokość stawek procentowych  opłat tytułu użytkowania wieczystego:
nie dotyczy

 

7. Wysokość opłat tytułu użytkowania, najmu dzierżawy:
nie dotyczy

8. Termin wnoszenia opłat:
nie dotyczy

9. Zasady aktualizacji opłat:
nie dotyczy

10. Informacje przeznaczeniu do sprzedaży, od oddania użytkowanie wieczyste, najem dzierżawę:
Działka przeznaczona do sprzedaży.

 

11. Cena wywoławcza:

51 414,00 zł (brutto)

 

(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czternaście złotych 00/100)

 

12. Obciążenia nieruchomości:
brak

13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
brak

14. Termin miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 05.05.2021r. godz. 11.00 Urzędzie Gminy Lisia Góra, pok. nr20 (sala narad piętro).

 

15. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniądzu, w wysokości: 3000,00 zł
(słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) w terminie do dnia 30.04.2021r. na konto KBS O/Lisia Góra Nr 89859100070110000003290013.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

16. Postąpienie w przetargu stanowić będzie kwota: 515,00 
(słownie: pięćset piętnaście złotych 00/100).

17. Warunki przetargu:

a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej wyżej (pkt 15), w taki sposób aby najpóźniej w dniu 30.04.2021 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Lisia Góra

b)  Wpłacone wadium zostanie:

–        zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę nabycia stanowić będzie kwota, jaka została osiągnięta w postąpieniach przetargu

–        zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

c) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

–        osoby fizyczne (dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty)

–        podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CIDG, KRS)

–        pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo

–        oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, warunkami przetargu oraz stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

d) Oświadczenie o wypełnienie obowiązku informacyjnego (druk do pobrania zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

 

18. Przebieg przetargu ustnego nieograniczonego

a) po wpłacie wadium przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, podając do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium

b) przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte,

c) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej.

d) uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień

e) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej

f) po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

19. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

 

20. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

21.Cenę nieruchomości ustaloną w wysokości uzyskanej w wyniki przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium nabywca jest obowiązany wpłacić na konto KBS O/Lisia Góra nr 61 8591 0007 0110 0000 0329 0032 nie później niż przed zawarciem umowy notarialnej.

 

22. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

 

23. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

 

24. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lisia Góra pod nr tel. 14 6784 347, w. 123 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

                                                                                                  Wójt

Arkadiusz Mikuła

 

 


 

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisia Góra
w dniach  29.03.2021 r. do 28.04.2021 r.

Znak: B.6840.2.7.2020

 

                                                                                                     Załącznik nr  1 do Ogłoszenia o przetargu

OŚWIADCZENIE

o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu

i ze stanem prawnym przedmiotu przetargu

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………….. zamieszkały/a  w ………………………………………………

 

przy ul. ………………………………………. działający w imieniu i na rzecz …………………………………

z siedzibą  …………………………………………………., przy ul. …………………………………………………..
wpisanej/nego do rejestru ewidencji prowadzonej/go * przez ……………………………………………..

 

nr ………., legitymujący się dowodem osobistym seria i numer ………………………………………….

oświadczam, iż obejrzałem/am przedmiot przetargu, objęty ogłoszeniem opublikowanym
w …………….., oraz wnikliwie zapoznałem się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym, wynikającym w szczególności z treści księgi wieczystej nr KW TRIT/000044224/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz z treścią ogłoszenia i warunkami  przetargu oraz nie wnoszę w wyżej wskazanym zakresie żadnych zastrzeżeń i uwag.

 

 

Lisia Góra, dnia …………………….                                      …………………………………………………….

 czytelny podpis

 

 

 

*  niepotrzebne skreślić

 


 

Znak: B.6840.2.7.2020

Załącznik nr  2 do Ogłoszenia o przetargu

 

 

                                                                    

Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego
zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia  2016/679

 

 

Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em, przekazałam/em w celu przeprowadzenia czynności przetargowych.

   ______________________                        ________________________________________

   (Miejscowość, data)                                  Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji
Oferenta wraz z pieczątka