W ramach dofinansowania  na zakup i dostawę sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb OSP w ramach programu – Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak 2018,  jednostka OSP Lisia Góra otrzymała radiotelefon Motorola, 2 latarki led oraz 10 węży motopomp W75.  Zakupione sprzęty posiadają odpowiednie atesty dopuszczenia oraz certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Całkowity koszt zadania wynosi 4020,00 zł. Dotacja WFOŚiGW stanowi 2000,00zł pozostałe 2020,00zł to udział własny Gminy Lisia Góra.

Zakup w/w sprzętów spełniających wszystkie normy z pewnością podniesie komfort pracy jak również zapewni bezpieczeństwo naszych strażaków uczestniczących w działaniach ratunkowo-gaśniczych, a tym samym zmniejszy skutki zagrożenia ekologicznego na terenie Gminy Lisia Góra.