W dniu 23 października 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lisiej Górze”

Gmina Lisia Góra pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości sięgającej blisko 825 tys złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj, w wyniku której powstanie nowy budynek, który przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość składowanych odpadów i wpływając na wielkości koniecznych do osiągnięcia poziomów ekologicznych. PSZOK będzie stanowić przede wszystkim miejsce bezpiecznego dla środowiska i ludzi zbierania oraz magazynowania  dostarczonych przez mieszkańców odpadów komunalnych, które będą przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do ponownego użycia.

Efektem realizacji projektu będzie przede wszystkim rozbudowa dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.