Wniosek o dofinansowanie złożony w ubiegłym roku przez Gminę Lisia Góra na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w części gminy Lisia Góra” zyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt złożony został w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z uwagi na kryteria konkursowe podlegające ocenie, zupełnie niezależne od dokumentacji projektowej (m.in..: średnia gęstość zaludnienia, podstawowy dochód podatkowy gminy, wskaźnik skanlizowania i zwodociągowania gminy czy też kryterium jednolitych części wód powierzchniowych) nasz projekt znalazł się na liście wniosków oczekujących na dofinansowanie.

Warto zaznaczyć, iż gmina starając się o uzyskanie dotacji dopełniła wszelkich wymogów formalnych co potwierdza umieszczenie projektu na liście operacji zakwalifikowanych do wsparcia w ramach w/w konkursu zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

W praktyce oznacza to, iż w przypadku podjęcia przez Zarząd Województwa decyzji o zwiększeniu środków w ramach w/w konkursu lub powstania oszczędności poprzetargowych nasza gmina ma nadal szansę na otrzymanie wsparcia. Wniosek przewiduje modernizację oczyszczalni ścieków w Lisiej Górze i Starych Żukowicach wraz z przesyłem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Brzozówce oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pawęzów, Brzozówka i Lisia Góra. Wnioskowane dofinansowanie to prawie 2 000 000,00 zł.