Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Program rewitalizacji

Wójt Gminy Lisia Góra

ZAPRASZA

do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmiany Uchwały Nr XV/152/2016  Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 19.04.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Lisia Góra informuje o terminie konsultacji społecznych projektu zmiany Uchwały XV/152/2016  Rady Gminy Lisia Góra z dnia  19.04.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 04.11.2016 r. do 05.12.2016 r. do godz. 12:00 w formie:

Konsultowane zmiany w przedmiotowej uchwale będą dotyczyć zmiany obszaru rewitalizacji na terenie Lisiej Góry, Brnia, Łukowej Nowych Żukowic, które wynikają z ustaleń z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w odniesieniu do obowiązujących wytycznych.

Materiały tj. projekt zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lisia Góra , diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od 04.11.2016 roku:

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich. Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Załączniki:

  1. Diagnoza obszaru rewitalizacji
  2. Formularz konsultacyjny
  3. Projekt uchwały obszaru rewitalizacji

 

Copyrights © 2022 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top