W ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego przez Ministerstwo Sportu Gmina Lisia Góra pozyskała środki w wysokości 25 000 zł na nowy projekt „Jak ryba w wodzie”.

Projekt ten zakłada przeprowadzenie 20 godzin lekcyjnych nauki pływania dla 11 grup 15 osobowych – uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Lisia Góra z klas I-III. Zadaniem objętych zostanie 165 uczniów z 11 Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy.

Głównym celem tego zadania jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów oraz zapobieganie zjawiskom patologii społecznych.

Końcowym elementem zadania będzie ocena osiągniętych efektów uczniów dokonana poprzez sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich. Uczestnicy zadania oprócz nabycia podstawowych umiejętności pływania zapoznani zostaną także z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych