§1

Postanowienia ogólne

 1. Projekt realizowany jest od 14.09.2017 roku do 31.12.2019 roku.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkół objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w których został utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa).
 4. W Szkołach Podstawowych w miejscowości Lisia Góra, Stare Żukowice, Zaczarniu oraz w Zespole Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce zostaje utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa), w którym prowadzone jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
 5. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe jest prowadzone zgodnie z „Standardami dotyczącymi prowadzenie doradztwa zawodowego”. 

§2

Słownik pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
 2. Liderze projektu – należy przez to rozumieć Województwo Małopolskie (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Wydział Kształcenia Zawodowego).
 3. Partnerze projektu – należy przez to rozumieć Gminę Lisia Góra
 4. Szkołach – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze, Szkołę Podstawową w Starych Żukowicach, Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu, Zespół Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce.
 5. SPInKa – Szkolny Punkt Informacji i Kariery.
 6. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły biorącego udział w warsztatach lub konsultacjach indywidualnych w ramach projektu i dla którego powinien być przygotowany Indywidualny Plan Działania.
 7. Standardach dotyczących prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego – należy przez to rozumieć opracowane na potrzeby projektu przez Lidera projektu oraz Politechnikę Krakowską – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) dokumenty zawierające wytyczne oraz programy warsztatów oraz konsultacji indywidualnych – IPD.
 8. Zajęciach – należy przez to rozumieć warsztaty lub konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego. 

§3

Zakres wsparcia 

 1. Zapewnienie uczniom szkoły pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.
 2. Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.
 3. Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym. 

§4

Zasady rekrutacji

 1. Udział w doradztwie zawodowym w okresie od 14.09.2017r. do 31.12.2017r.mogą wziąć uczniowie II i III klasy gimnazjalnej szkół prowadzonych przez partnera.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 3. Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.
 4. Organizatorem rekrutacji na zajęcia są Szkoły.
 5. Szkoła prowadzi kampanię informacyjną o możliwości skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego – co najmniej przed rozpoczęciem każdego semestru (informacja przekazywana ustnie podczas spotkań z rodzicami, akademii, ogłoszenie na tablicy informacyjnej, stronie internetowej szkoły).
 6. Rekrutacja podstawowa prowadzona jest na początku projektu oraz na początku każdego semestru w okresie dofinansowania funkcjonowania SPInKi: 14.09.2017-31.12.2019. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/uczniów/nauczycieli.
 7. Organizator rekrutacji może wydłużyć termin zakończenia podstawowego postępowania rekrutacyjnego.

§ 5

Proces rekrutacji

 1. W celu zakwalifikowania do projektu niezbędne jest dostarczenie w terminie rekrutacji następujących dokumentów:
  1. Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1.
 2. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna/Komisje Rekrutacyjne powołane przez Partnera. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie.
 3. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn dokumentując procedurę wyboru.
 4. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna będzie u prowadzącego Spinkę/Sekretariacie szkoły/Dyrekcji. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie danej szkoły zostanie umieszczona informacja o zakończeniu procesu rekrutacji i miejscu gdzie można uzyskać informacje – zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Osoby zakwalifikowane do projektu w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia/ zajęciach dostarczają podpisane i wypełnione następujące dokumenty:
  1. Deklarację o uczestnictwie w projekcie – załącznik nr 3.
  2. Oświadczenie uczestnika projektu (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu) – załącznik nr 4.
  3. Wypełniony formularz: Zakres danych osobowych do systemu SL 2014 – załącznik nr 5[1].           

 

§6

Warunki udziału w projekcie 

 1. Warunkiem ukończenia zajęć i uzyskania zaświadczenia jest:
  1. złożenie podpisanych i poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz ust. 9 niniejszego Regulaminu.
  2. uczestnictwo w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego
  3. przygotowanie wspólnie z doradcą Indywidualnego Planu Działania
 2. Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożliwością uczestnictwa w projekcie. 

§7

Prawa i obowiązki uczestników

 1. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się uczestnikiem projektu, któremu przysługują prawa i obowiązki określone niniejszym Regulaminem.
 2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych/warsztatowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działań (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego.
 3. Uczestnik ma prawo do:
  1. udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie,
  2. otrzymania pomocy dydaktycznych,
  3. otrzymania zaświadczenia poświadczającego ukończenie udziału w doradztwie zawodowym,
  4. wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu.
 4. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
  2. każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach/warsztatach i indywidualnych konsultacjach. Odpowiedzialnym za zebranie podpisów jest osoba prowadząca zajęcia lub indywidualne konsultacje.
  3. wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.

 

§8

Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dniu 09.2017r.
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Partner w konsultacji z Liderem projektu.
 3. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Lista uczestników zajęć w SPInKa

Załącznik nr 3 – Deklaracja/oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu.

Załącznik nr 5 – Zakres danych osobowych  do systemu SL 2014

Załącznik nr 6 – Informacja o zakresie danych osobowych przetwarzanych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014

Regulamin

 

[1] Pełen zakres danych, które podlegają przetwarzaniu w CST SL 2014 określone zostały w załączniku nr 6.