Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Rodzina 500 plus

Na terenie gminy Lisia Góra  program „Rodzina 500 +” będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Rokiem kalendarzowym, z którego będzie brany dochód pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres (trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.) jest rok 2014. W kolejnym okresie (2017/2018), który rozpocznie się 1 października 2017r., rokiem „bazowym”, z którego dochód rodziny będzie brany pod uwagę będzie rok 2016.

 Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.  W przypadku przebywania osoby, która ubiega się o świadczenie lub członka jej rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie należącym do Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie przekazany do marszałka województwa celem rozpatrzenia.

Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

  1. Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
  2. Potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy –  dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.
  3. Opiekun prawny – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
  4. Opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu lub z ośrodka adopcyjnego o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka.
  5. Rodzic adopcyjny – odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego przysposobienie dziecka.
  6. Dokument potwierdzający stan cywilny:

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko.

  1. Oświadczenia dokumentujące uzyskiwane dochody w 2014 roku przez pełnoletnich członków rodziny w tym:
  1. Inne dokumenty uzależnione od sytuacji danej rodziny:

WAŻNE!

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zaświadczenia  o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne będą uzyskiwanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze we własnym zakresie.

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego będą dostępne od 14 marca 2016 r. w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisiej Górze w pokoju nr 12.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Copyrights © 2017 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top