Od 02.09.2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisiej Górze będą wydawane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będzie można składać do 15.09.2019 r. w godzinach pracy Ośrodka, pok. 12 a.

      Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać 528,00 zł. Dochód rodziny oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507).

      Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku zawierającego opinię dyrektora szkoły wraz ze stosownymi zaświadczeniami i innymi dokumentami potwierdzającymi dochód uzyskany przez poszczególnych członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. sierpień 2019 r.

Warunkiem wypłaty przyznanego stypendium jest przedłożenie imiennych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne.

Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do klas zerowych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wysokość stypendium szkolnego ustala się na podstawie §6 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisia Góra ( Uchwała Nr XXVII/345/2014 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie „ Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisia Góra” )oraz art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.).

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie o zarobkach netto w przypadku osób pozostających w stosunku pracy.
  2. Zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych.
  3. Informację z KRUS o wysokości odprowadzanej składki za 3 kwartał 2019 r.
  4. Decyzję o pobieranych świadczeniach rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłku opiekuńczym itp.
  5. Wyrok sądowy o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów lub oświadczenie o wysokości alimentów (w przypadku alimentów dobrowolnych).
  6. Decyzja renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń.
  7. Inne dokumenty poświadczające uzyskanie dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. miesiącu sierpniu 2019 r.
  8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o pozostawaniu w leczeniu,

Rodzice pełnoletnich uczniów nie mogą składać wniosków w ich imieniu. Wnioskodawcą może być wyłącznie pełnoletni uczeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-14) 6784568 , 666 666 576  lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisiej Górze pok. nr 12A.

Wniosek o przyznanie stypendium do pobrania

Wniosek o stypendium szkolne o charakterze socjalnym (wersja edytowalna)
Wniosek o stypendium szkolne o charakterze socjalnym (pdf)