Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Uchwały Rady Gminy Lisia Góra dotyczące Systemu Gospodarowania Odpadami

Uchwała nr II/11/2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr II/10/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała nr XLI/471/2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XLI/472/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/437/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za wyjątkiem cmentarzy

Uchwała nr XXXII/366/2017 w sprawie podziału obszaru gminy na sektory

Uchwała nr XLI/470/2018 w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra

Uchwała nr XXXI/361/2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra

Uchwała nr XXXI/359/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

UCHWAŁA NR XVI/217/2013 RADY GMINY LISIA GÓRA z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki na odpady segregowane służące do zbierania odpadów komunalnych

Uchwała nr XII/104/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVIII/200/2016 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Copyrights © 2021 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top