Wójt Gminy Lisia Góra informuje, iż w dniu 19 maja 2018 roku mija termin, w którym zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893), przedsiębiorca winien uzupełnić wpis w CEIDG o numer PESEL, w przypadku gdy wpis takiej informacji nie zawiera (dotyczy wpisów dokonywanych przed 2011 r.). Przepis ten stanowi, że przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy, zaś ustawa weszła w życie 19 maja 2016 roku. Po upływie wskazanego terminu 2 lat CEIDG wykreśli przedsiębiorcę, którego wpis nie będzie zawierał numeru PESEL. W związku z powyższym Wójt Gminy Lisia Góra informuje osoby prowadzące działalność gospodarczą, działającym na terenie gminy, o konieczności uzupełnienia brakującego numeru PESEL w Urzędzie Gminy Lisia Góra w pok nr 4, w terminie do dnia 19 maja 2018 r.