O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się:
  • posiadacze użytków rolnych z terenu województwa małopolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.
  • Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

W związku z tym zamierzamy zwiększyć kwotę środków finansowych przeznaczonych na wykonanie badania gleby. Rolników zainteresowanych pozyskaniem dotacji i wykonaniem niezbędnych badań gleby prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Lisia Góra pok. nr 3 lub 10. Informacje telefoniczne 14/6784-678 wew. 117