Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Wydanie decyzji o udzielenie ulgi uznaniowej w spłacie należnego podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu poprzez odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek za zwłokę

herb550

 

 

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Adres:       Urząd Gminy w Lisiej Górze, ul.1-go Maja 7, 33-140 Lisia Góra

Telefon:    (14) 678 46 78

Fax:          (14) 678-42-49

NIP         873-15-23-030

REGON   000537800

Nr konta: 61859100070110000003290032

Godziny pracy: 8.00 – 17.00 w poniedziałki

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 14.30 w piątki

strona:      www.lisiagora.pl

e-mail:      podatki@lisiagora.pl

I. Nazwa usługi Wydanie decyzji o udzielenie ulgi uznaniowej w spłacie należnego podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu poprzez odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek za zwłokę
II. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 900).
III. Wydział załatwiający sprawę Referat Podatków,

pokój nr 1,
tel. 14 678 46 78 w.119, e-mail: podatki@lisiagora.pl

IV. Wymagane dokumenty – wniosek podatnika o o zastosowanie ulgi   – >>druk do pobrania<<,

– oświadczenie  o stanie majątkowym – >>druk do pobrania<<,

– dokumenty potwierdzające przedstawione we wniosku argumenty,

V. Opłaty BRAK
VI. Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
VII. Tryb odwołania Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze
VIII. Inne Podatnik może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień, co do stanu finansowego i majątkowego oraz złożenia niezbędnych dokumentów wymagalnych do podjęcia ostatecznej decyzji w wyznaczonym 7-dniowym terminie, niezastosowanie się do powyższych wymogów oraz niestawienie się w wyznaczonym terminie powoduje odmowę pozytywnego rozpatrzenia podania.
Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top