Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – zwołuję IV Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 7 lutego 2019 roku na godz. 09.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na sołtysa.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał.
 7. Sprawy finansowe i gospodarcze:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2019 r. Nr III/20/2018 z 28 grudnia 2018 r.,
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisia Góra na lata 2018-2034,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań dotyczących budowy i remontów chodników i ścieżki rowerowej przy drogach powiatowych oraz zawarcie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnowskiemu,
  5. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Lisia Góra,
  6. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso,
  7. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lisia Góra.
 8. Sprawy oświaty, kultury, sportu i spraw socjalnych:
  1. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
  2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisia Góra za 2018 rok.
 9. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na pracowników Urzędu Gminy Lisia Góra.
 10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, zapytania, interpelacje.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady Gminy

Ryszard Witek

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018r. poz. 994 z późn. zm.).