Działając na wniosek Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 18 września 2018 r., na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – zwołuję nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lisia Góra Nr XL na dzień 25 września 2018 roku na godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze. 

Proponowany porządek obrad:     

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisia Góra za I półrocze 2018 r.
 7. Sprawy finansowe:
  1. zmiana uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018r. Nr XXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017r.
  2. uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisia Góra na lata 2018-2034
 8. Sprawy gospodarki komunalnej i samorządu:
  • podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
 9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, zapytania, interpelacje.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Protokół z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy wyłożony jest  do wglądu w Biurze Rady Gminy, a w dniu sesji wyłożony  na sali obrad.

 

 Przewodniczący  Rady Gminy

Wojciech Szatko

 

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).