Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Gospodarczej i Finansów, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 roku o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Zaopiniowanie materiałów na XLI sesje Rady Gminy w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisia Góra na lata 2018-2034,
  3. zmiany uchwały Nr XXIV/257/2017 Rady Gminy Lisia Góra z 01 lutego 2017r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu,
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  5. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2019 r,
  6. zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
 6. Rozpatrzenie innych spraw, które wpłynęły do komisji.
 7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994).