Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Gospodarczej i Finansów, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji
 5. Wybór sekretarza Komisji
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na II Sesję Rady Gminy w sprawie:
  1. projektu uchwały budżetowej na 2019 r. wraz z wieloletnia prognozą finansową Gminy Lisia Góra
  2. opracowanie wniosków do projektu uchwały budżetowej
  3. wyrażenie na piśmie opinii o projekcie uchwały budżetowej
 7. Uchwalenie planu pracy komisji na 2019 rok
 8. Rozpatrzenie innych spraw, które wpłynęły do Komisji, sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski, zapytania.
 10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994).