Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 roku o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Zaopiniowanie materiałów na XLI Sesje Rady Gminy w sprawie:
  1. zmiana Statusu Gminy Lisia Góra,
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  3. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2019 r,
  4. zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w m. Brzozówka,
  6. wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia gminnego w trybie bezprzetargowym,
  7. zmiana uchwały Nr XXIX/380/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
 6. Rozpatrzenie innych spraw, które wpłynęły do Komisji.
 7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Podstawa prawna urlopowania:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządnie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).