Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 800 w pokoju nr 21 Urzędu Gminy w Lisiej Górze z następującym proponowanym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy w sprawie:
  1. zapewnienie bezpłatnego transportu w czasie przewozu do szkół na terenie Gminy Lisia Góra,
  2. upoważnienie Wójta Gminy Lisia Góra do refundacji dowozu uczniów spoza terenu gminy Lisia Góra,
  3. przyjęcie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz realizację zadań związanych z gospodarką powierzonym mieniem,
  4. ustalenie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
  5. zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lisia Góra,
  6. ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lisia Góra.
 7. Rozpatrzenie innych spraw, które wpłynęły do Komisji, sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski, zapytania.
 9. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Podstawa prawna urlopowania dla radnych: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z poźn. zm.).