Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 930 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLI Sesje Rady Gminy w sprawie:
 6. przekształcenia Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze,
 7. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
 8. w sprawie wystąpienia do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej „za zasługi dla sportu”.
 9. Rozpatrzenie innych spraw, które wpłynęły do Komisji, sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski, zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Podstawa prawna urlopowania dla radnych: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z poźn. zm.).