Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spr. Socjalnych, które odbędzie się w dniu 4 lutego 2019 r. o godz. 14.00 w  sali  narad  Urzędu Gminy w Lisiej Górze z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Planowane przedsięwzięcia profilaktyczne i edukacyjne GCUM oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uzależnień w szkołach podstawowych i przedszkolach na 2019 r.
 6. Wykorzystanie gabinetów lekarskich w szkołach.
 7. Zaopiniowanie materiałów na IV Sesje Rady Gminy Lisia Góra w sprawie:
  • uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
  • przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisia Góra za 2018 rok.
 8. Rozpatrzenie innych spraw, które wpłynęły do Komisji, sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski, zapytania.
 10. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 

Podstawa prawna urlopowania dla radnych: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z poźn. zm.).