Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu: 08 listopada 2018 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze z następującym proponowanym porządkiem obrad: 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  5. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  6. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za 2018 r.
  7. Rozpatrzenie skargi dane zanonimizowano.
  8. Rozpatrzenie innych spraw, które wpłynęły do Komisji, sprawy bieżące.
  9. Wolne wnioski, zapytania.
  10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Podstawa prawna urlopowania dla radnych: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994).