Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 1500 w sali  Narad  Urzędu Gminy w Lisiej Górze z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie posiedzenia.

  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Rozpatrzenie spraw, które wpłynęły do Komisji, sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski, zapytania.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Podstawa prawna urlopowania dla radnych: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506).