Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 14 listopada 2018 roku na godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał.
 6. Sprawy finansowe:
  1. zmiana uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r,
  2. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisia Góra na lata 2018-2034,
  3. zmiana uchwały Nr XXIV/257/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 01 lutego 2017 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu,
  4. określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  5. obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2019 r,
  6. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
 7. Sprawy oświaty, kultury, sportu i spraw socjalnych:
  1. przekształcenie Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze,
  2. przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
  3. wystąpienia do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej „za zasługi dla sportu”.
 8. Sprawy komunalne:
  1. zmiana Statutu Gminy Lisia Góra,
  2. wyrażenie zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w m. Brzozówka,
  3. wyrażenie zgody na wydzierżawienie mienia gminnego w trybie bezprzetargowym,
  4. zmiana uchwały Nr XXIX/380/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
 9. Rozpatrzenie skargi na nieprawidłowości w zakresie działania kierownika GOPS Lisia Góra.
 10. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy Lisia Góra.
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski, zapytania, interpelacje.
 12. Zamknięcie obrad.

Protokół z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy wyłożony jest  do wglądu w Biurze Rady Gminy, a w dniu sesji wyłożony  na sali obrad.

Przewodniczący  Rady Gminy

Wojciech Szatko

 

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).